Thêm hiệu ứng tuyết rơi trang trí cho Blog ngày Noel, Tết hoặc mùa Đông

Quay lại với Blog ngày hôm nay, dạo đầu văn thơ: Mặc dù noel vừa qua nhưng đối với mình noel như bao ngày thường bởi vì mình vẫn một mình ngồi ở nhà để nhìn và ngắm sao trên trời cao, dẫu biết rằng ngồi vậy cũng chẳng ai quan tâm nhưng mà lại có thứ để mình quan tâm là cái Blog này mới lập.
Vì Blog mới lập lên nội dung chưa có gì, theme vẫn chưa hoàn chỉnh, seo vẫn như coincard chưa ra gì tải trang thì vẫn như ốc sên.
Nhưng bài này lại dùng JS để tạo hiệu ứng tuyết rơi cho Blog lại khiến Blog tải chậm hơn. Bài này là thủ thuật Thêm hiệu ứng tuyết rơi trang trí cho Blog ngày Noel, Tết hoặc mùa Đông nha.
Thêm hiệu ứng tuyết rơi trang trí cho Blog ngày Noel, Tết hoặc mùa Đông

Các bước thực hiện

Đầu tiên truy cập trang chỉnh sửa HTML của Blogspot.
Tiếp theo các bạn tìm đến thẻ </body> và dán đoạn Javascript sau phía trên thẻ đó.
<script>//<![CDATA[ var no=100;var hidesnowtime=0;var snowdistance='pageheight';var ie4up=(document.all)?1:0;var ns6up=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;function iecompattest(){return(document.compatMode&&document.compatMode!='BackCompat')?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp;var am,stx,sty;var i,doc_width=800,doc_height=600;if(ns6up){doc_width=self.innerWidth;doc_height=self.innerHeight}else if(ie4up){doc_width=iecompattest().clientWidth;doc_height=iecompattest().clientHeight}dx=new Array();xp=new Array();yp=new Array();am=new Array();stx=new Array();sty=new Array();for(i=0;i<no;++i){dx[i]=0;xp[i]=Math.random()*(doc_width-50);yp[i]=Math.random()*doc_height;am[i]=Math.random()*20;stx[i]=0.02+Math.random()/10; sty[i]=0.7+Math.random();if(ie4up||ns6up){document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;pointer-events:none;"><span style="font-size:18px;color:#fff">*</span></div>')}}function snowIE_NS6(){doc_width=ns6up?window.innerWidth-10:iecompattest().clientWidth-10;doc_height=(window.innerHeight&&snowdistance=='windowheight')?window.innerHeight:(ie4up&&snowdistance=='windowheight')?iecompattest().clientHeight:(ie4up&&!window.opera&&snowdistance=='pageheight')?iecompattest().scrollHeight:iecompattest().offsetHeight;for(i=0;i<no;++i){yp[i]+=sty[i];if(yp[i]>doc_height-50){xp[i]=Math.random()*(doc_width-am[i]-30);yp[i]=0;stx[i]=0.02+Math.random()/10;sty[i]=0.7+Math.random()}dx[i]+=stx[i];document.getElementById('dot'+i).style.top=yp[i]+'px';document.getElementById('dot'+i).style.left=xp[i]+am[i]*Math.sin(dx[i])+'px'}snowtimer=setTimeout('snowIE_NS6()',10)}function hidesnow(){if(window.snowtimer){clearTimeout(snowtimer)}for(i=0;i<no;i++)document.getElementById('dot'+i).style.visibility='hidden'}if(ie4up||ns6up){snowIE_NS6();if(hidesnowtime>0)setTimeout('hidesnow()',hidesnowtime*1000)} //]]></script>code-box
Cuối cùng bấm lưu mẫu.

Vậy là xong rồi F5 lại Blog và ngồi ngắm tuyết rơi cho qua mùa Đông nếu bạn cô đơn.

2/Đăng Nhận Xét/Nhận Xét

Mới hơn Cũ hơn