Một số thẻ Data gọi dữ liệu cơ bản cần thiết cho Blogspot/Blogger

Các bài đăng trong blogspot được hình thành từ các Data Tags - thẻ gọi dữ liệu của bài viết như: Tiêu đề, tác giả, ngày, giờ đăng bài, nhãn, comments,... Hôm nay mình sẽ tổng hợp các thẻ gọi dữ liệu này để thuận tiện cho việc chỉnh sửa trong template.
Một số thẻ Data gọi dữ liệu cơ bản cần thiết cho Blogspot/Blogger

Cấu trúc khai báo chung

<data:[giá trị]/>
Bảng giá trị và ý nghĩa của từng thẻ Data dữ liệu:

1.Phần chung của toàn bộ blog:

blog.title Hiển thị tiêu đề của blog
blog.pageType Kiểu trang trên blog (item, archive, index, search,v.v)
blog.url Hiển thị URL của trang hiện hành.
blog.homepageUrl Hiển thị URL trang chủ blog.
blog.pageTitle Hiển thị tiêu đề trang hiện tại.
blog.encoding Áp dụng mã chuẩn cho blog (VD: UTF-8).

2. Phần header:

title Hiển thị tiêu đề blog.
description Hiển thị phần mô tả của blog.

3. Phần trong bài đăng:

post.dateHeader Hiển thị ngày tháng đăng bài.
post.timestamp Hiển thị thời gian của bài đăng
post.title Hiển thị tiêu đề bài đăng.
post.id Hiển thị ID của bài đăng.
post.body Hiển thị nội dung bài đăng.
post.author Hiển thị tên tác giả bài đăng.
post.authorUrl Hiển thị đường dẫn mặc định tới hồ sơ của tác giả bài đăng.
post.authorProfileUrl Hiển thị đường dẫn tới hồ sơ của tác giả bài đăng.
post.addCommentUrl Hiển thị đường dẫn tới phần thêm nhận xét.
post.firstImageUrl Hiển thị hình ảnh đầu tiên trong bài đăng.
data:blog.postImageThumbnail Hiển thị hình ảnh với kích thước 72x72 px
data:post.thumbnailUrl Hiển thị hình ảnh thu nhỏ ngoài trang chủ
post.url Hiển thị url bài đăng
post.snippet Hiển thị mô tả ngắn của bài đăng.

4. Phần label:

label.name Hiển thị nhãn của bài đăng.
label.url Hiển thị đường dẫn tới trang nhãn của bài đăng.
label.isLast Nhãn được hiển thị cuối cùng của bài đăng (Kèm điều kiện).

5. Phần comment:

comment.body Hiển thị nội dung nhận xét.
comment.timestamp Hiển thị thời gian của nhận xét.
comment.author Hiển thị tên tác giả nhận xét.
comment.authorUrl Hiển thị đường dẫn tới hồ sơ tác giả nhận xét.
comment.deleteUrl Hiển thị liên kết để xóa nhận xét.
post.numComments Hiển thị số nhận xét của bài đăng

6. Phần widget:

title Hiển thị tiêu đề widget.
content Hiển thị nội dung widget.

Kết luận

Trên đây là những thẻ Data cơ bản trong blogspot để hỗ trợ bạn trong quá trình thiết kế một mẫu blogspot được dễ dàng và thuật tiện hơn.
Source: Trường Blogger

0/Đăng Nhận Xét/Nhận Xét

Mới hơn Cũ hơn