Danh sách tổng hợp các loại thẻ dữ liệu mặc định cơ bản hay dùng tới của Blogger

Gần đây mình có viết 2 bài về thẻ dữ liệu data cho Blogger nhưng đọc lại 2 bài đó mình thấy chưa đầy đủ các thẻ dữ liệu thông dụng hay dùng cho lắm và đặc biệt là thẻ dữ liệu cho tiện ích Blog1. Bài này mình thấy bên vietblogdao.com khá hay và đầy đủ nên cop về chia sẻ lại cho anh em lấy nội dung luôn! Các bạn tham khảo nhé.
Xem thêm:

Tổng hợp các thẻ dữ liệu

1. data:view

Loại dữ liệu cho các chế độ xem khác nhau trong Blog.
<data:view.postId/> 
<data:view.pageId/> 
<data:view.type/> 
<data:view.featuredImage/> 
<data:view.title/> 
<data:view.description/> 
<data:view.url/> 
<data:view.isPost/> 
<data:view.isPage/> 
<data:view.isHomepage/> 
<data:view.isSearch/> 
<data:view.isArchive/> 
<data:view.isError/> 
<data:view.isLabelSearch/> 
<data:view.isSingleItem/> 
<data:view.isMultipleItems/> 
<data:view.isMobile/> 
<data:view.isPreview/> 
<data:view.isLayoutMode/> 
<data:view.search.resultsMessageHtml/> 
<data:view.search.resultsMessage/> 
<data:view.search.query/> 
<data:view.search.label/> 
<data:view.archive.rangeMessage/> 
<data:view.archive.day/> 
<data:view.archive.month/> 
<data:view.archive.year/>

2. data:blog

Loại dữ liệu chung của Blog
<data:blog.blogId/> 
<data:blog.title/> 
<data:blog.pageTitle/> 
<data:blog.pageName/> 
<data:blog.pageType/> 
<data:blog.view/> 
<data:blog.url/> 
<data:blog.homepageUrl/> 
<data:blog.searchUrl/> 
<data:blog.blogspotFaviconUrl/> 
<data:blog.bloggerUrl/> 
<data:blog.metaDescription/> 
<data:blog.analyticsAccountNumber/> 
<data:blog.locale/> 
<data:blog.localeUnderscoreDelimited/> 
<data:blog.languageDirection/> 
<data:blog.encoding/> 
<data:blog.hasCustomDomain/> 
<data:blog.httpsEnabled/> 
<data:blog.enabledCommentProfileImages/> 
<data:blog.isPrivate/> 
<data:blog.isPrivateBlog/> 
<data:blog.adultContent/> 
<data:blog.isMobileRequest/> 
<data:blog.mobileClass/> 
<data:blog.feedLinks/> 
<data:blog.googleProfileUrl/> 
<data:blog.postImageUrl/> 
<data:blog.postImageThumbnailUrl/> 
<data:blog.latencyHeadScript/> 
<data:blog.mobileHeadScript/> 
<data:blog.dynamicViewsScriptSrc/> 
<data:blog.dynamicViewsCommentsSrc/> 
<data:blog.ieCssRetrofitLinks/> 
<data:blog.adsenseHostId/> 
<data:blog.adsenseClientId/> 
<data:blog.adsenseHasAds/> 
<data:blog.plusOneApiSrc/> 
<data:blog.gPlusViewType/> 
<data:blog.jumpLinkMessage/> 
<data:blog.hasCustomJumpLinkMessage/> 
<data:blog.sharing.googlePlusBootstrap/> 
<data:blog.sharing.googlePlusShareButtonWidth/> 
<b:loop values='data:blog.sharing.platforms' var='platform'>  
<data:platform.name/>  
<data:platform.key/>  
<data:platform.shareMessage/>  
<data:platform.target/> 
</b:loop>

3. data:messages

Là kiểu dữ liệu hiển thị bằng văn bản.
<data:messages.adsGoHere/> 
<data:messages.archive/> 
<data:messages.at/> 
<data:messages.authorSaid/> 
<data:messages.authorSaidWithLink/> 
<data:messages.blogArchive/> 
<data:messages.blogAuthors/> 
<data:messages.by/> 
<data:messages.byAuthor/> 
<data:messages.byAuthorLink/> 
<data:messages.comments/> 
<data:messages.configurationRequired/> 
<data:messages.copy/> 
<data:messages.copyToClipboard/> 
<data:messages.deleteComment/> 
<data:messages.edit/> 
<data:messages.emailAddress/> 
<data:messages.emailPost/> 
<data:messages.euCookieNotice/> 
<data:messages.euCookieNotice2018/> 
<data:messages.euCookieResponsibility/> 
<data:messages.euCookieResponsibility2018/> 
<data:messages.featured/> 
<data:messages.getEmailNotifications/> 
<data:messages.gotIt/> 
<data:messages.hidden/> 
<data:messages.home/> 
<data:messages.image/> 
<data:messages.joinTheConversation/> 
<data:messages.keepReading/> 
<data:messages.labels/> 
<data:messages.latestPosts/> 
<data:messages.learnMore/> 
<data:messages.linkCopiedToClipboard/> 
<data:messages.loadMorePosts/> 
<data:messages.loading/> 
<data:messages.moreEllipsis/> 
<data:messages.morePosts/> 
<data:messages.myBlogList/> 
<data:messages.myFavoriteSites/> 
<data:messages.myPhoto/> 
<data:messages.newer/> 
<data:messages.newerPosts/> 
<data:messages.newest/> 
<data:messages.noResultsFound/> 
<data:messages.noTitle/> 
<data:messages.numberOfComments/> 
<data:messages.ok/> 
<data:messages.older/> 
<data:messages.olderPosts/> 
<data:messages.oldest/> 
<data:messages.onlyTeamMembersCanComment/> 
<data:messages.on/> 
<data:messages.photo/> 
<data:messages.popularPosts/> 
<data:messages.popularPostsFromThisBlog/> 
<data:messages.postAComment/> 
<data:messages.postLink/> 
<data:messages.postedBy/> 
<data:messages.postedByAuthor/> 
<data:messages.postedByAuthorLink/> 
<data:messages.posts/> 
<data:messages.poweredByBlogger/> 
<data:messages.poweredByBloggerLink/> 
<data:messages.readMore/> 
<data:messages.recentPosts/> 
<data:messages.reportAbuse/> 
<data:messages.search/> 
<data:messages.searchBlog/> 
<data:messages.searchThisBlog/> 
<data:messages.share/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[0].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[1].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[2].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[3].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[4].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[5].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[6].shareMessage'/> 
<data:messages.showAll/> 
<data:messages.showLess/> 
<data:messages.showMore/> 
<data:messages.skipToMainContent/> 
<data:messages.someOfMyFavoriteSites/> 
<data:messages.subscribe/> 
<data:messages.subscribeTo/> 
<data:messages.subscribeToThisBlog/> 
<data:messages.templateImagesBy/> 
<data:messages.templateImagesByLink/> 
<data:messages.theresNothingHere/> 
<data:messages.title/> 
<data:messages.viewAll/> 
<data:messages.viewMyCompleteProfile/> 
<data:messages.visible/> 
<data:messages.visitProfile/> 
<data:messages.visitSite/> 
<data:messages.widget/> 
<data:messages.widgetNotAvailableInPreview/> 
<data:messages.widgetNotAvailableOnHttps/> 
<data:messages.youMayLikeThesePosts/>

4. data:widget Blog1 version 1

Loại dữ liệu sử dụng trong widget Blog1 version 1
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='1' >
  <b:includable id='main'>

    <data:title/>
    <data:description/>
    <data:numPosts/>
    <data:mobile/>
    <data:postLabelsLabel/>
    <data:timestampLabel/>
    <data:authorLabel/>
    <data:commentLabel/>
    <data:postLocationLabel/>
    <data:reactionsLabel/>
    <data:showTimestamp/>
    <data:showLocation/>
    <data:showAuthor/>
    <data:showPostLabels/>
    <data:showReactions/>
    <data:showDummy/>
    <data:showPlusOne/>
    <data:showMobileShare/>
    <data:showEmailButton/>
    <data:showBlogThisButton/>
    <data:showTwitterButton/>
    <data:showFacebookButton/>
    <data:showPinterestButton/>
    <data:olderPageUrl/>
    <data:olderPageTitle/>
    <data:newerPageUrl/>
    <data:newerPageTitle/>
    <data:mobileLinkUrl/>
    <data:mobileLinkMsg/>
    <data:desktopLinkUrl/>
    <data:desktopLinkMsg/>
    <data:homeMsg/>
    <data:navMessage/>
    <data:postCommentMsg/>
    <data:blogCommentMessage/>
    <data:blogTeamBlogMessage/>
    <data:feedLinksMsg/>
    <data:commentPostedByMsg/>
    <data:shareMsg/>
    <data:shareToTwitterMsg/>
    <data:shareToFacebookMsg/>
    <data:shareToPinterestMsg/>
    <data:blogThisMsg/>
    <data:emailThisMsg/>
    <data:emailPostMsg/>
    <data:editPostMsg/>
    <data:deleteCommentMsg/>
    <data:adCode/>
    <data:cmtIframeInitialHeight/>
    <data:showCmtPopup/>
    <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
      <data:feedLink.url/>
      <data:feedLink.name/>
      <data:feedLink.feedType/>
      <data:feedLink.mimeType/>
    </b:loop>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
      <data:post.id/>
      <data:post.title/>
      <data:post.body/>
      <data:post.snippet/>
      <data:post.longSnippet/>
      <data:post.url/>
      <data:post.link/>
      <data:post.thumbnailUrl/>
      <data:post.firstImageUrl/>
      <data:post.date/>
      <data:post.dateHeader/>
      <data:post.timestamp/>
      <data:post.timestampISO8601/>
      <data:post.lastUpdatedISO8601/>
      <data:post.author/>
      <data:post.authorUrl/>
      <data:post.authorProfileUrl/>
      <data:post.authorAboutMe/>
      <data:post.authorPhoto.url/>
      <data:post.authorPhoto.width/>
      <data:post.authorPhoto.height/>
      <data:post.hasJumpLink/>
      <data:post.jumpText/>
      <data:post.isFirstPost/>
      <data:post.isDateStart/>
      <data:post.adminClass/>
      <data:post.editUrl/>
      <data:post.allowComments/>
      <data:post.allowNewComments/>
      <data:post.noNewCommentsText/>
      <data:post.numComments/>
      <data:post.commentLabelFull/>
      <data:post.addCommentUrl/>
      <data:post.addCommentOnclick/>
      <data:post.commentPagingRequired/>
      <data:post.hasOlderLinks/>
      <data:post.oldLinkClass/>
      <data:post.oldestLinkUrl/>
      <data:post.oldestLinkText/>
      <data:post.olderLinkUrl/>
      <data:post.olderLinkText/>
      <data:post.hasNewerLinks/>
      <data:post.newLinkClass/>
      <data:post.newerLinkUrl/>
      <data:post.newerLinkText/>
      <data:post.newestLinkUrl/>
      <data:post.newestLinkText/>
      <data:post.commentRangeText/>
      <data:post.commentFormIframeSrc/>
      <data:post.embedCommentForm/>
      <data:post.showThreadedComments/>
      <data:post.commentSrc/>
      <data:post.commentFeed/>
      <data:post.commentJso/>
      <data:post.commentHtml/>
      <data:post.commentMsgs/>
      <data:post.commentConfig/>
      <data:post.avatarIndentClass/>
      <data:post.includeAd/>
      <data:post.allowIframeComments/>
      <data:post.iframeCommentSrc/>
      <data:post.viewType/>
      <data:post.commentSource/>
      <data:post.dummyTag/>
      <data:post.googlePlusShareTag/>
      <data:post.emailPostUrl/>
      <data:post.sharePostUrl/>
      <data:post.reactionsUrl/>
      <data:post.cmtfpIframe/>
      <data:post.appRpcRelayPath/>
      <data:post.location.mapsUrl/>
      <data:post.location.name/>
      <b:loop values='data:labels' var='label'>
        <data:label.name/>
        <data:label.url/>
        <data:label.isLast/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
        <data:feedLink.url/>
        <data:feedLink.name/>
        <data:feedLink.feedType/>
        <data:feedLink.mimeType/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:comments' var='comment'>
        <data:comment.id/>
        <data:comment.inReplyTo/>
        <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>
        <data:comment.url/>
        <data:comment.body/>
        <data:comment.timestamp/>
        <data:comment.timestampValue/>
        <data:comment.timestampAbs/>
        <data:comment.author/>
        <data:comment.authorUrl/>
        <data:comment.authorPhoto.url/>
        <data:comment.authorPhoto.width/>
        <data:comment.authorPhoto.height/>
        <data:comment.favicon/>
        <data:comment.authorAvatarSrc/>
        <data:comment.authorAvatarImage/>
        <data:comment.anchorName/>
        <data:comment.deleteUrl/>
        <data:comment.isDeleted/>
        <data:comment.adminClass/>
        <data:comment.authorClass/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>
        <data:enclosure.url/>
        <data:enclosure.mimeType/>
      </b:loop>
    </b:loop>

  </b:includable>
</b:widget>

5. data:widget Blog1 version 2

Loại dữ liệu sử dụng trong widget Blog1 version 2
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='2' >
  <b:includable id='main'>

    <data:title/>
    <data:description/>
    <data:olderPageUrl/>
    <data:newerPageUrl/>
    <data:navMessage/>
    <data:adCode/>
    <data:adClientId/>
    <data:cmtIframeInitialHeight/>
    <data:showCmtPopup/>
    <data:messages.blogComment/>
    <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
      <data:feedLink.url/>
      <data:feedLink.name/>
      <data:feedLink.feedType/>
      <data:feedLink.mimeType/>
    </b:loop>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
      <data:post.id/>
      <data:post.title/>
      <data:post.body/>
      <data:post.snippets.short/>
      <data:post.snippets.long/>
      <data:post.url/>
      <data:post.link/>
      <data:post.thumbnailUrl/>
      <data:post.featuredImage/>
      <data:post.date/>
      <data:post.lastUpdated/>
      <data:post.author.name/>
      <data:post.author.profileUrl/>
      <data:post.author.aboutMe/>
      <data:post.author.authorPhoto.image/>
      <data:post.author.authorPhoto.width/>
      <data:post.author.authorPhoto.height/>
      <data:post.hasJumpLink/>
      <data:post.adminClass/>
      <data:post.postAuthorClass/>
      <data:post.allowComments/>
      <data:post.allowNewComments/>
      <data:post.noNewCommentsText/>
      <data:post.numberOfComments/>
      <data:post.commentsUrl/>
      <data:post.commentsUrlOnclick/>
      <data:post.commentPagingRequired/>
      <data:post.hasOlderLinks/>
      <data:post.oldLinkClass/>
      <data:post.oldestLinkUrl/>
      <data:post.olderLinkUrl/>
      <data:post.hasNewerLinks/>
      <data:post.newLinkClass/>
      <data:post.newerLinkUrl/>
      <data:post.newestLinkUrl/>
      <data:post.commentRangeText/>
      <data:post.commentFormIframeSrc/>
      <data:post.embedCommentForm/>
      <data:post.showThreadedComments/>
      <data:post.commentSrc/>
      <data:post.commentFeed/>
      <data:post.commentJso/>
      <data:post.commentHtml/>
      <data:post.commentMsgs/>
      <data:post.commentConfig/>
      <data:post.avatarIndentClass/>
      <data:post.includeAd/>
      <data:post.adNumber/>
      <data:post.allowIframeComments/>
      <data:post.iframeCommentSrc/>
      <data:post.viewType/>
      <data:post.commentSource/>
      <data:post.emailPostUrl/>
      <data:post.shareUrl/>
      <data:post.reactionsUrl/>
      <data:post.cmtfpIframe/>
      <data:post.appRpcRelayPath/>
      <data:post.location.mapsUrl/>
      <data:post.location.name/>
      <b:loop values='data:labels' var='label'>
        <data:label.name/>
        <data:label.url/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
        <data:feedLink.url/>
        <data:feedLink.name/>
        <data:feedLink.feedType/>
        <data:feedLink.mimeType/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:comments' var='comment'>
        <data:comment.id/>
        <data:comment.inReplyTo/>
        <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>
        <data:comment.url/>
        <data:comment.body/>
        <data:comment.timestamp/>
        <data:comment.timestampValue/>
        <data:comment.timestampAbs/>
        <data:comment.author/>
        <data:comment.authorUrl/>
        <data:comment.authorUserType/>
        <data:comment.authorPhoto.url/>
        <data:comment.authorPhoto.width/>
        <data:comment.authorPhoto.height/>
        <data:comment.authorAvatarSrc/>
        <data:comment.authorAvatarImage/>
        <data:comment.anchorName/>
        <data:comment.deleteUrl/>
        <data:comment.isDeleted/>
        <data:comment.adminClass/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>
        <data:enclosure.url/>
        <data:enclosure.mimeType/>
      </b:loop>
    </b:loop>

  </b:includable>
</b:widget>

Hết bàiiii... Source: Việt Blogger

0/Đăng Nhận Xét/Nhận Xét

Mới hơn Cũ hơn